Návštěvní řád

Arboreta SEMETÍN

Otevírací doba: 1. května – 15. října denně od 8 do 18 hodin
Vstupné: dospělí 50,-Kč, děti do 15 let 20,-KčOchrana přírody, sbírek a majetku
Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v areálu arboreta chovat podle pravidel občanského soužití a s největší ohleduplností vůči přírodnímu prostředí, sbírkám, majetku a ostatním návštěvníkům.

Je zakázáno poškozovat objekty, sbírky, zeleň i jiný majetek v areálu arboreta, zejména:
trhat rostliny a plody, lézt na stromy, lámat větve stromů a keřů nebo jinak ničit a poškozovat rostliny a ostatní přírodniny, sbírat semena, manipulovat se jmenovkami
rušit, odchytávat, zraňovat a usmrcovat živočichy
zatěžovat přírodní prostředí a návštěvníky nadměrným hlukem
lézt, psát nebo malovat po stěnách objektů a informačních zařízeních v areálu arboreta nebo je jinak poškozovat, přelézat plot
odhazovat odpadky včetně cigaretových nedopalků
vhazovat předměty a odpadky do tůněk a rybníkaV areálu arboreta se návštěvníci mohou pohybovat pouze po chodnících pro pěší. Jízda na kole a koloběžce je zakázána.
Vstup se psem je možný pouze na vodítku. Venčení psů v areálu arboreta je zakázáno.
Provozovatel arboreta si vyhrazuje právo areál arboreta po dobu nezbytně nutnou uzavřít z provozních nebo klimatických důvodů, případně z důvodů ochrany přírody.


Obecná ustanovení návštěvního řádu
Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

Dítě smí do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně plné zodpovídá.
V celém areálu arboreta je přísně zakázána manipulace s otevřeným ohněm.
V celém areálu platí zákaz kouření, zákaz konzumace alkoholu, drog. Je zakázáno kempování a koupání v rybníce.
Vzhledem k možnosti kontaktu s jedovatými rostlinami se zakazuje konzumovat části rostlin nebo provozovat činnost, která by mohla vést k případné otravě.
V okolí včelína jsou návštěvníci povinni respektovat výstražné tabule upozorňující na pohyb včel.
Během organizované prohlídky včelína jsou návštěvníci povinni dbát pokynů včelaře.
Návštěvníci jsou povinni se při pobytu v areálu arboreta pohybovat s opatrností a předcházet úrazu.
Vstup a pohyb návštěvníků v areálu arboreta je na vlastní nebezpečí, provozovatel neodpovídá za úrazy a škody vzniklé návštěvníkům v areálu.
Jiné užívání areálu (umísťování propagačních materiálů, fotografování a filmování pro jiné než osobní použití apod.) je možné pouze na základě předem uděleného písemného souhlasu provozovatele arboreta.
Pro návštěvníky je k dispozici mobilní WC na parkovišti u vchodu do arboreta.

Závěrečná ustanovení
Návštěvníci, kteří porušují ustanovení Návštěvního řádu, mohou být z areálu arboreta vykázáni bez nároku na vrácení vstupného. Za způsobené škody odpovídají návštěvníci podle platných předpisů.
Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem vyvěšení.


Provozovatel:
Městské lesy Vsetín s.r.o. Semetín 2199, Vsetín tel.: 571 411 023, e-mail: info@lesyvsetin.cz